Open op weekdagen, ook ‘s morgens en ‘s avonds, welkom na afspraak!

Calmante_schoonheidsinstituut-schoonheidssalon-Kempen-Westerlo-verzorging-huidverbetering-afslanken

Algemene Voorwaarden

Calmanté, Voorteinde 6, 2260 Westerlo is een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Westerlo.  

E-mail: marinka@calmante.be 
BTW nummer: BE0894586953 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Calmanté en de cliënt(e) waarop Calmanté deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

 

Artikel 1 – Inspanningen Calmanté 
 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. De cliënt(e) zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld. 
 3. Calmanté is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt(e) is uitgegaan van door de cliënt(e) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt(e) inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling. 

 

Artikel 2 – Afspraken 
 1. De cliënt(e) moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Calmanté melden. Een annulatie of wijziging van de afspraak wordt enkel telefonisch aanvaard. 
 2. Indien de cliënt(e) deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Calmanté de volledige kostprijs voor de afgesproken behandeling aan de cliënt(e) doorrekenen als ‘no-show fee’. 
 3. Indien de cliënt(e) meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorrekenen. 
 4. Indien de cliënt(e) bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Er kunnen geen nieuwe afspraken ingepland worden wanneer er nog openstaande betalingen zijn. Dit geldt ook voor openstaande betalingen van de ‘no-show fee’. Gebeurt de boeking online, dan heeft de schoonheidsspecialiste het recht deze boeking te annuleren tot de openstaande betalingen voldaan zijn. 

 

Artikel 3 – Persoongegevens & Privacy 

 1. De cliënt(e) voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. 
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt(e) op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. 
 3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt(e) heeft medegedeeld tijdens de behandeling. 
 4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt(e) is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens en privacy 
 1. De cliënt(e) voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. 
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt(e) op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. 
 3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt(e) heeft medegedeeld tijdens de behandeling. 
 4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt(e) is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

Artikel 5 – Betaling 
 1. Calmanté vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van de producten zijn zichtbaar in de salon en via de webshop. 
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. 
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
 4. De cliënt(e) dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via de bancontact app te voldoen, met uitzondering van de behandelingen die rechtstreeks via de online boeking verrekend werden. 
 5. Als de betaling niet contant of via online betaling bij de boeking is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum op het door Calmanté aangegeven bankrekeningnummer. Na overschrijding van de termijn van acht dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt(e) de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Calmanté verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen. 
 6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt(e) één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Calmanté gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt(e). 

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 
 1. Calmanté is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt(e) verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Calmanté  ivm lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. 
 2. Calmanté is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt(e) heeft meegebracht naar de salon. 
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Calmanté zelf. 

 

Artikel 7 – Klachten 
 1. Indien de cliënt(e) een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking, mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenares (Marinka) van Calmanté. 
 2. Calmanté moet de klacht binnen 5 werkdagen adequaat beantwoorden. 
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal Calmanté de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt(e) aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt(e) dit schriftelijk kenbaar maakt. 
 4. Indien een klacht over de producten (dat ter plaatse in de salon gekocht is) gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8. Voor producten die via de webshop aangekocht werden, verwijzen wij naar de Algemene Verkoopsvoorwaarden. 
 5. Indien Calmanté en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

Artikel 8 – Garantie 

1. Calmanté geeft de cliënt(e) vijf dagen garantie op de behandelingen en producten. 
2. Deze garantie vervalt indien: 

 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. 
 • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt. 
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. 
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. 
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt. 

3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven.  De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. 

 

Artikel 9 – Beschadiging en diefstal 

 1. Calmanté heeft het recht van de cliënt(e) een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt(e) meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Calmanté is gevestigd. 
 2. Calmanté meldt diefstal altijd bij de politie. 

 

Artikel 10 – Behoorlijk gedrag 

 1. De cliënt(e) behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. 
 2. Indien de cliënt(e) na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt(e) de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. 
 3. Bij Calmanté wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten. 
 4. Er wordt van de cliënt(e) verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. 

 

Artikel 11 – Recht 

 1. Op elke overeenkomst tussen Calmanté en de cliënt(e) is het Belgische recht van toepassing. 
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Calmanté (www.calmante.be). Indien gewenst kan u ze ook in de salon opvragen. 
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.Oktober 2022 versie 1.0 

Artikel 12 – Voorschot

 1. Voorschotten die betaald zijn worden nooit terugbetaald. Zodra een voorschot betaald is ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

 2. Dien je de gemaakte afspraak te annuleren, en gebeurt dit tijdig  (minstens 24 h op voorhand en enkel telefonisch), dan blijft je voorschot geldig voor je volgende en zelfde type behandeling gedurende 1 jaar.

 3. Bij laattijdige annulatie en NO SHOW wordt het voorschot ingetrokken en kan niet meer gerecupereerd worden.

Nieuwe behandeling bij Calmanté! Collageendraden'

Collageen is het meest voorkomende eiwit in het menselijk lichaam. Het bevindt zich in ons bindweefsel en zorgt voor elasticiteit en stevigheid.